1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności platformysprzedażowej prowadzonej pod adresem: http://hurt.parfumcompany.pl/ macharakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dlaUsługobiorców lub Klientów platformy sprzedażowej. Polityka prywatności zawieraprzede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przezAdministratora w ramach platformy sprzedażowej, w tym podstawy, cele i zakresprzetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a takżeinformacje w zakresie stosowania w ramach platformy sprzedażowej plików cookiesoraz narzędzi analitycznych.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem platformysprzedażowej jest Parfum Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkakomandytowo-akcyjna z siedzibą w Zakręcie, ul. Lubelska 42, Zakręt, 05-077Warszawa-Wesoła, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy w Warszawie w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem KRS: 0000440256, NIP: 113286100, adres poczty elektronicznej: info@parfumcompany.pl,numer telefonu: 503118100 - zwana dalej „Administratorem”i będąca jednocześnie Usługodawcą platformy sprzedażowej i Sprzedawcą.

1.3.Dane osobowe w ramach platformysprzedażowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie zobowiązującymiprzepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „RozporządzenieRODO”. Oficjalny tekst RozporządzeniaRODO:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Korzystanie z platformy sprzedażowej, w tym dokonywanie zakupów jestdobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przezkorzystającego z platformy sprzedażowej Usługobiorcę lub Klienta jestdobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów zAdministratorem- niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie platformysprzedażowej oraz w Ogólnych Warunkach Sprzedaży platformy sprzedażowej ininiejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia iwykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zAdministratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podaniedanych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, któredane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana dopodania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarciaumowy wskazany jest uprzednio na platformie sprzedażowej oraz w OgólnychWarunkach Sprzedaży; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danychosobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązującychprzepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danychosobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lubrachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychżeobowiązków.

1.5.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesówosób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególnościjest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawemcelów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sąprzetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, którychdotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzaniaoraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danychosobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawemprzetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzykonaruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie iwadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne iorganizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszymrozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawaneprzeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki technicznezapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danychosobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wprzypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniejjeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę naprzetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonychcelów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jestosoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, którejdane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne dowypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, zwyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mająinteresy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagająceochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jestdzieckiem.

2.2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowozaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1. politykiprywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców iKlientów platformy sprzedażowej przez Administratora są wskazane w kolejnympunkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzaniadanych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRESPRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

3.1.Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowychprzetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danegoUsługobiorcę lub Klienta w ramach platformy sprzedażowej. Przykładowo jeżeliKlient decyduje się na dokonanie zakupów w ramach w ramach platformysprzedażowej i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesyłkikurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartejUmowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizujące muprzesyłki na zlecenie Administratora.

3.2.Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach platformy sprzedażowejw następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz wnastępującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4.ODBIORCY DANYCH W RAMACH PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

4.1.Dla prawidłowego funkcjonowania platformy sprzedażowej, w tym dlarealizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przezAdministratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawcaoprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administratorkorzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniająwystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych iorganizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO ichroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku inie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategoriiodbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest toniezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko wzakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzystaz odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowiwspółpracującemu z Administratorem.

4.3.Dane osobowe Usługobiorców i Klientów platformy sprzedażowej mogą byćprzekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1.przewoźnicy/spedytorzy/brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, którykorzysta w w ramach platformy sprzedażowej ze sposobu dostawy Towaru przesyłkąpocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osoboweKlienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemuprzesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowaniadostawy Towaru Klientowi.

4.3.2.podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadkuKlienta, który korzysta w ramach platformy sprzedażowej ze sposobu płatnościelektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane daneosobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w ramachplatformy sprzedażowej na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym doobsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3.podmioty kredytujące/leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w ramachplatformy sprzedażowej ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatnościleasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemukredytodawcy lub leasingodawcy obsługujące mu powyższe płatności w ramach platformysprzedażowej na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługipłatności realizowanej przez Klienta.

4.3.4.dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne,informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzeniedziałalności gospodarczej, w tym platformy sprzedażowej i świadczonych za jegopośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowaniakomputerowego do prowadzenia platformy sprzedażowej, dostawcy pocztyelektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą iudzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępniazebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zleceniejedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celuprzetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.5.dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniającyAdministratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuroksięgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępniazebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zleceniejedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celuprzetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE W RAMACHPLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

5.1.Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania ozautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym oprofilowaniu, o którym mowa wart. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach– istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu iprzewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której danedotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie politykiprywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2.Administrator może korzystać w ramach platformy sprzedażowej z profilowaniado celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawieprzez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży,czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w ramach platformysprzedażowej. Efektem korzystania z profilowania w ramach platformysprzedażowej może być np. przyznanie danemu Klientowi rabatu, przesłanie mukodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłaniepropozycji Towaru, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjomdanej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowejoferty w ramach platformy sprzedażowej. Mimo profilowania to dana osobapodejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w tensposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w w ramach platformysprzedażowej.

5.3.Profilowanie w ramach platformy sprzedażowej polega na automatycznejanalizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie platformy sprzedażowejnp. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przeglądanie stronykonkretnego Towaru w ramach platformy sprzedażowej, czy też poprzez analizędotychczasowej historii dokonanych zakupów w ramach platformy sprzedażowej.Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danychosobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji,która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tymprofilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposóbistotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANEDOTYCZĄ

6.1.Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia -osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu doswoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do byciazapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art.15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2.Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której daneprzetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawieart. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma onaprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której daneprzetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organunadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO orazprawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organemnadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnymmomencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją –wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interesadministratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danychosobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstawdo przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, którejdane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5.Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe sąprzetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą,ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącychjej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, wzakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiembezpośrednim.

6.6.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie politykiprywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłaniestosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazanyna wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowegodostępnego nas stronie platformy sprzedażowej7. COOKIES W RAMACH PLATFORMYSPRZEDAŻOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaciplików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osobyodwiedzającej stronę platformy sprzedażowej (np. na dysku twardym komputera,laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiegourządzenia korzysta odwiedzający naszą platformę sprzedażową). Szczegółoweinformacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźćm.in. tutaj:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczaskorzystania przez odwiedzających ze strony platformy sprzedażowej wnastępujących celach:

7.2.1.identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w platformie sprzedażowej ipokazywania, że są zalogowani;

7.2.2.zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

7.2.3.zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lubdanych logowania do platformy sprzedażowej;

7.2.4.dostosowywania zawartości platformy sprzedażowej do indywidualnychpreferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układustrony) oraz optymalizacji korzystania z platformy sprzedażowej.

7.2.5.prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z platformysprzedażowej

7.2.6.remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających platformęsprzedażową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizytyna określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu idostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, takżewtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmyGoogle Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

7.3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynkudomyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określeniawarunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarkiinternetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lubcałkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnimwypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności platformysprzedażowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżkiZamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Towarów wkoszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne zpunktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez platformęsprzedażową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzezustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należyodpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plikówCookies.

7.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookiesoraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkachinternetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

7.6.Administrator może korzystać w ramach platformy sprzedażowej z usług GoogleAnalytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowianalizować ruch w ramach platformy sprzedażowej. Gromadzone dane przetwarzanesą w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. daneeksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowaniastatystyk pomocnych w administrowaniu platformą sprzedażową. Dane te mającharakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danychosobowych) osoby odwiedzające platformę sprzedażową. Administrator korzystającz powyższych usług w ramach platformy sprzedażowej gromadzi takie dane jakźródła i medium pozyskania odwiedzających platformę sprzedażową oraz sposób ichzachowania w ramach platformy sprzedażowej ,informacje na temat urządzeń iprzeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzneoraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7.Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępnianiaGoogle Analytics informacji o jej aktywności w ramach platformy sprzedażowej -w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmęGoogle Inc. dostępny tutaj:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Platforma sprzedażowa może zawierać odnośniki do innych stroninternetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznaćsię z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczytylko platformy sprzedażowej Administratora dostępnej pod adresem http://hurt.parfumcompany.pl/